ఉమ్ముల్ మూమినీన్ ఆయిషా సిద్దీఖా(ర): సర్వ మహిళా లోకానికి నిదర్శనం

ఉమ్ముల్ మూమినీన్ ఆయిషా సిద్దీఖా(ర)

ఇస్లామిక చరిత్రలో ఎందరో మహానుభావులు వారి జ్ఞాన కాంతిని ఈ యుగానికి వెలుగుగా వెదజల్లారు. వారు తన బాహ్య జీవితంలో ఉన్నట్లే నేటికీ సజీవంగా ఉన్నారు. ఆయిషా (ర) గారు వారిలో ఒక్కరు. తమరు సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ చేత లెక్కించబడని అనేక పుణ్యాలతో ఆశీర్వదించబడ్డారు. అలాగే దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) యొక్క అత్యంత ప్రియమైన భార్య కూడాను.

షిర్క్ మరియు అవిశ్వాసంలో పెరిగిన ప్రజలు దీనితో తీవ్ర అసహనానికి గురై ఉన్నతుడైన అల్లాహ్‌ను ఆరాధించాలని ప్రజలను ఆహ్వానించే ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారికిర శత్రువులుగా మారినప్పుడు చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే  ప్రవక్త  యొక్క ప్రకటన వార్త వారికి వచ్చినప్పుడ ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ప్రవక్తను నమ్మి ఇస్లాం మార్గంలోకి ప్రవేశించారు. . వారిలో ఒక ప్రముఖ పేరు అమీరుల్-మూమినీన్,ఖలీఫతుల్-మూమీనీన్ హజ్రత్ సయ్యిదినా అబూబకర్ సిద్దీఖ్ (ర).

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారి ఇస్లామిక ప్రచూరణకు ఎంతోమంది ఇస్లాంను స్వీకరించారు. నుబువ్వత్ 10వ సంవత్సరం, రంజాన్ 10వ తేదిన, హజ్రత్ సిద్దీఖా(ర) 6 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉమ్వుల్-ము'మినీన్ ఖదీజతుల్-కుబ్రా(ర) కన్నుమూశారు. అబూ తాలిబ్ కూడా ఖదీజతుల్-కుబ్రా(ర)  మరణానికి మూడు రోజుల ముందు మరణించారు. అబూ తాలిబ్ మరియు హజ్రత్ సయ్యిదినా ఖదీజతుల్-కుబ్రా (ర) మరణం తరువాత ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారు నిరాశకు గురయ్యారు.

ప్రవక్తగారి సహచరులకు ప్రియ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) హృదయంలో ఉన్న హజ్రత్ సయ్యిదినా ఖదీజతుల్-కుబ్రా (ర) యొక్క ప్రాముఖ్యతతో పాటు ప్రవక్తగారి నిరాశ గురించి కూడా బాగా తెలుసు.

ఒకరోజు ప్రవక్తగారి ఒక సహచరుడు ఉస్మాన్ బిన్ మద్ఊన్ గారి భార్య హజ్రత్ సయ్యిదినా ఖౌలా బిన్త్ హకీమ్ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇంటికి వచ్చి ఇలా ప్రార్థించారు:

“ఓ దైవ ప్రవక్త! ఖదీజతుల్-కుబ్రా (ర)  లేకపోవటం వల్ల తమరు ఒంటరితనానికి గురయ్యారని నేను భావిస్తున్నాను”.

 దానికి బదులుగా ప్రవక్తగారు ఇలా బదులిచ్చారు: “అవును! తను నా పిల్లలకు తల్లి మరియు నాఇంటి సంరక్షకురాలు”.

హజ్రత్ సయ్యద్తానా ఖౌలా (ర) తమరు ఎందుకు వివాహం చేసుకోకూడదు?

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఎవరిని? కన్యతోనో లేదా సయ్యిబానా?

ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం): కన్య ఎవరు?

ఖౌలా (ర): ఆయిషా బిన్త్ అబూబకర్ సిద్దిక్ (ర)

ప్రవక్త (సొ):  మరి సాయ్యబా ఎవరు?

ఖౌలా (ర): సౌదా బిన్త్ జంఅహ్(ర) ఆమె ఇస్లాం స్వీకరించి ఇస్లామియ దారిపై నడుస్తుంది.

ప్రవక్త ఇలా అన్నారు: వెళ్ళండి! నా నుండి వారిద్దరికీ వివాహ సందేశం ఇవ్వండి.

దైవ ప్రవక్త నుండి అనుమతి పొందిన తరువాత, ఖౌలా బిన్త్ హకీమ్ (ర) హజ్రత్ ఆయిషా సిద్దిఖా (ర) ను సందర్శించారు మరియు ఆమె తల్లి హజ్రత్  ఉమ్మె రూమాన్ (ర)తో ఇలా అన్నారు: ఓ ఉమ్మె రూమాన్! అల్లాహ్ మీకు శుభం అనుగ్రహించుగార.

హజ్రత్ ఉమ్మె రూమాన్ అడిగారు: అదేమిటి?

ఆమె ఇలా అన్నారు: ప్రియ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తమరి తరపున హజ్రత్ ఆయిషా (ర) కి వివాహ సందేశాన్ని తెలియజేయడానికి నన్ను పంపారు.

హజ్రత్ ఉమ్మె రూమాన్: తమరు  హజ్రత్ అబూ బకర్ సిద్దీక్ (ర) గారు వచ్చేదాక వేచి ఉండండి.

హజ్రత్ సయ్యిదినా సిద్ధీక్ (ర) వచ్చి పరిస్థితి తెలుసుకున్న తరువాత ఇలా అన్నారు: ఆయిషా(ర) ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) సోదరుడి కుమార్తె కదా తమరితో(ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)) వివాహం చేయవచ్చా?

హజ్రత్ ఖౌలా ప్రవక్త ఇంటికి వచ్చి హజ్రత్ సిద్ధిఖ్ (ర) చెప్పింది వివరించారు. దానికి బదులిస్తూ ప్రవక్త గారు ఇలా అన్నారు: అబూ బకర్ వద్దకు తిరిగి వెళ్లి మేమిద్దరం ఇస్లామియ సంబంధం ప్రకారం సహోదరులౌతాం. కాబట్టీ తమరి కుమార్తె నాతో వివాహం చేసుకోవచ్చు. హజ్రత్ సయ్యిదునా ఖౌలా (ర) హజ్రత్ అబూ బకర్ సిద్దీక్ (ర) కి చెప్పారు. అబూబకర్ (ర) హజ్రత్ ఆయిషా సిద్దిఖా (ర) గారి నికాహ్ ప్రియ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తో జరిపించారు. ఈ విధంగా హజ్రత్ సయ్యిదినా ఆయిషా సిద్ధిఖా (ర) హజ్రత్ ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారిని వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా విశ్వాసుల తల్లుల జాబితాలో చేరారు. హజ్రత్ సయ్యిదినా ఖదీజతుల్-కుబ్రా (ర) మరణించిన కొన్ని వారాల తర్వాత షవ్వాల్ మాసంలో ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)  వివాహం చేసుకున్నారు, కాని కొన్ని రోజుల తరువాత తమ ఇంటికి తీసుక వచ్చారు.

(ముస్నదె అహ్మద్, సయ్యదా ఆయిషా యొక్క హదీసు, వాల్యూం. నం. 10, పేజీ. 485)

ఉమ్ముల్-ముమినీన్ హజ్రత్ సయ్యిదినా ఆయిషా సిద్ధీఖా (ర) ఇంకా తన ఇంటి నుండి బయలుదేరలేదు. పెళ్లి సంఘటన జరిగినప్పుడు తమరు తమ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లోనే ఉన్నారు. హిజ్రతె మదీనా సంభవించింది మరియు ముస్లింలు ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)  ఆదేశం మేరకు మదీనాకు వలస వచ్చారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారు కూడా హజ్రత్ సయ్యిదినా సిద్దీఖ్ (ర)తో కలిసి మదీనా షరీఫ్‌కు వలస వచ్చారు. మదీనాలో నివసించిన కొంత కాలం తరువాత, దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) హజ్రత్ జైద్ బిన్ హారిస్ మరియు తమరి బానిస హజ్రత్ అబూ రఫీ (ర) 500 దిర్హమ్‌లు మరియు రెండు ఒంటెలతో మక్కాకు తన కుటుంబాన్ని మదీనాకు తీసుకురావడానికి పంపారు. హజ్రత్ సయ్యిదినా సిద్ధీఖ్ (ర) తన భార్య హజ్రత్ ఉమ్మె రూమాన్ మరియు తన ఇద్దరు కుమార్తెలు 1)హజ్రత్ ఆయిషా మరియు 2)హజ్రత్ అస్మా (ర) లను మదీనాకు తీసుకురావాలని హజ్రత్ అబ్దుల్లా బిన్ ఉరేఖిత్‌ను కూడా ఆదేశించారు.

సిద్ధీఖ్ (ర) కుటుంబంతో మదీనా షరీఫ్‌కు వచ్చేసమయానికి  ప్రవక్త మసీదె-నబవి మరియు దాని చుట్టూ ఉన్న మసీదులను నిర్మిస్తున్నారు. మదీనాకు వచ్చినా కొంత కాలం వరకు ఉమ్ముల్-ముమినీన్ హజ్రత్ సయ్యిదినా ఆయిషా సిద్ధిఖా (ర) తన తల్లిదండ్రులతోనే ఉండేవారు. హిజ్రా ఏడు నెలల తరువాత, 9 సంవత్సరాల వయసులో తమరు షవ్వాల్‌ నెలలో ప్రవక్త సంస్థలోకి ప్రవేశించారు.  ఆ సమయాన తమరి దగ్గర ఆడుకునే బొమ్మలు ఉండేవి. హుజూర్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) కూడా తమరి సంతోషం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసేవారు. ఉమ్ముల్-మూమినీన్ ఆయిషా సిద్దీఖా (ర) ఇలా అంటోంది: ప్రమక్త గారు నన్ను సందర్శించేటప్పుడు నాతో ఆడుకునే నా స్నేహితులు, లోపల దాక్కొనేవారు, కానీ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) గారు వాటిని నా వద్దకు పంపి, నాతో ఆడుకునేవారు. (సహీహ్ అల్-బుఖారీ, కితాబ్ అల్-ఆదాబ్, అధ్యాయం 1521, హదీథ్: 6130)

ఆయిషా(ర) ప్రవక్త గారి సావాసంతో పాటు తమరి జ్ఞానం ద్వారా బాగా ప్రసిద్ది పొందారు మరియు ఈ జ్ఞాన సముద్రం నుండి అనేక జ్ఞాన ముత్యాలను ఎంచుకొని జ్ఞాన శిఖరాలకు చేరుకున్నారు. మరియు గొప్ప సహచరులు తమరి శిష్యుల జాబితాలో కనిపించడం ప్రారంభించారు. సహచరులు ఏదైనా కష్టమైన, పరిష్కరించలేని సమస్యను ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా దాని పరిష్కారం కోసం తమరిని ఆశ్రయించేవారు. హజ్రత్ సయ్యిదినా అబూ మూసల్ అష్అరీ (ర) ఇలా అన్నారు: ప్రవక్త యొక్క సహచరులైన మాకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే, ఉమ్ముల్-ముమినీన్ హజ్రత్ ఆయిషా సిద్ధీఖా (ర) ని అడిగి ఆమె నుండి సమాధానాన్ని పొందేవారం.

ఉమ్ముల్-మూమినీన్ హజ్రత్ సయ్యిదా ఆయిషా సిద్ధీఖా (ర) ఈ విషయాలన్నింటినీ పవిత్రంగా చేసేవారు మరియు సర్వోన్నతుడైన అల్లాహ్‌ను కూడా ఆరాధించేవారు. పగటిపూట తరచుగా ఉపవాసం ఉంటూ రాత్రిపూట నిజమైన దేవుడైన అల్లాహ్ కి సాష్టాంగపడరు. హజ్రత్ సయ్యిదినా ఇమామ్ ఖాసిమ్ బిన్ ముహమ్మద్ బిన్ అబూ బకర్ ఇలా అన్నారు: హజ్రత్ సయ్యిదా ఆయేషా సిద్ధిఖా(రహ) తరచుగా ఉపవాసం ఉండడంతో పాటు తహజ్జుద్ నమాజులు కూడా చదివేవారు. హజ్రత్ సయ్యిదినా అబ్దు ర్రహ్మాన్ బిన్ అబూ బకర్ అరఫా రోజున ఉమ్ముల్-మూమినీన్ వద్దకు వచ్చారు. ఆ రోజున ఆయుషా (ర) ఉపవాసంతో ఉన్నారని మరియు తమరిపై నీరు చల్లడం జరిగిందని ఒకసారి ప్రస్తావించబడింది. అది చూసిన హజ్రత్ సయ్యిదినా అబ్దుర్రహ్మాన్ ఇలా అన్నారు: ఉపవాసం విరమిద్దాం. ఆయేషా (రహ) ఇలా సమాధాన మిచ్చారు: నేను ఉపవాసం విరమించాలా? నా ప్రియ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) అరఫా రోజున ఉపవాసం చేయడం గత సంవత్సరం పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం అని చెప్పడం నేను విన్నాను. (ముస్నద్ అహ్మద్ 1144) సయ్యిదా ఆయేషా (RA), సంపుటి 227/10, హదీథ్: 25712)

ఉమ్ముల్-మూమినీన్ హజ్రత్ సయ్యిదా ఆయేషా సిద్ధిఖా (ర) పగలు మరియు రాత్రి పవిత్ర ప్రవక్తను కలుసుకొని తమ కళ్లను చల్లబరిచేవారు. పవిత్ర ప్రవక్త (స) మరణాక్రితం అనారోగ్యనికి గురయ్యి మంచం పట్టినప్పుడు ఇలా అనేవారు: “రేపు నేను ఎక్కడ ఉంటానని” అడుగుతూనే ఉండేవారు.? దీన్ని బట్టి  ప్రవక్త గారి భార్యలందరూ (ర) ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) హజ్రత్ ఆయిషా సిద్ధీఖా (ర) తో ఉండాలని కోరుకుంటున్నారని తెలుసుకొని ప్రవక్త గారితో ఇలా అడిగారు: ఓ దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) తమరు ఎక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడితే అక్కడ ఉండండి! అప్పుడు  హజ్రత్ సయ్యిదా ఆయిషా సిద్ధిఖా (ర) వద్ద ఉండడం ప్రారంభించారు.(సహీహ్ అల్-బుఖారీ, కితాబ్ అల్-నికాహ్)

సయ్యిదా ఆయిషా సిద్ధీఖా (ర) క్లుప్త జీవిత సారాంశం:

సయ్యిదా ఆయిషా సిద్ధీఖా (రహ): తవరి పేరు ఆయిషా మరియు తండ్రి హజ్రత్ సయ్యిదినా అబూబకర్ సిద్దీఖ్ (రహ) మరియు తల్లి జైనాబ్ అయినప్పటికీ తమరు తన ఇంటిపేరు "ఉమ్మె రుమాన్"తో ఎక్కువగా ప్రసిద్ధి చెందారు. సయ్యిదా ఆయిషా సిద్దీఖా ఇంటిపేరు ‘ఉమ్మె అబ్దుల్లాహ్, కానీ ఈ ఇంటిపేరు ఆమె పిల్లలకు సంబంధించినది కాదు, కానీ ఇది ఆమె మేనల్లుడైన హజ్రత్ అబ్దుల్లా బిన్ జుబైర్ (ర)కి సంబంధించినది. సయ్యిదా ఆయిషా సిద్ధీఖా (రహ) గారికి చాలా బిరుదులున్నాయి వాటిలో సిద్ధికా ఒకటి  ఎందుకంటే ఆమె సత్యధర్మాన్ని పవిత్ర ఖురాన్ ద్వారా నిరూపించబడింది, మరో బిరుదు "హుమీరా". తమరు చాలా చోట్ల ఈ శీర్షిక ద్వారా దైవ ప్రవక్త (స) చే పిలువబడ్డారు.తవరి ద్వార రెండు వేల రెండు వందల పది ( 2210) హదీసులు నమోదు చేయబడ్డాయి, వాటిలో 174 ఏకగ్రీవంగా ఉన్నాయి, అంటే బుఖారీ మరియు ముస్లిం రెండింటిలోనూ 54 హదీసులు బుఖారీ షరీఫ్‌లో మాత్రమే ఉన్నాయి మరియు 68 హదీసులు ముస్లిం షరీఫ్‌లో ఉన్నాయి. (మదారిజున్నుబువ) ఇది హజ్రత్ అర్వా యొక్క అధికారంపై వివరించబడింది, అతను ఇలా చెప్పాడు: పురుషులు మరియు స్త్రీలలో హజ్రత్ అబూ హురైరా తప్ప తమరితో సమానమైన హదీసులు ఎవరూ చెప్పలేదు. ఇస్లాం ప్రపంచాన్ని తన జ్ఞానం మరియు ఆధ్యాత్మికతతో ప్రకాశవంతం చేస్తూ, హజ్రత్ సయ్యిదా ఆయేషా సిద్ధీఖా (ర) రంజాన్ 17వ తేదీ మంగళవారం రాత్రి హిజ్రీ 58వ తేదీ ఈ మృర్త్య లోకాన్ని విడిచిపెట్టారు. ప్రముఖ ముహద్దిస్ హజ్రత్ సయ్యిదినా అబూ హురైరా(ర) తమరి అంత్యక్రియల ప్రార్థనకు నాయకత్వం వహించారు మరియు అతని సంకల్పం ప్రకారం రాత్రి జన్నత్ అల్-బకీలో ఖననం చేయబడ్డారు. తమరు మరణించే సమయానికి, హజ్రత్ సయ్యిదా ఆయిషా సిద్ధీఖా (ర) వయస్సు 67 సంవత్సరాలు.(అల్-జర్కానీ యొక్క ప్రతిభ యొక్క వివరణ, రెండవ గమ్యం, అధ్యాయం మూడు,ఐష్ ఉమ్ అల్-మోమినిన్, వాల్యూం. 4, పేజి 392)

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter