రూపాయలలో జకాత్ చెల్లించు విధానం మరియు పట్టిక

జకాత్ చెల్లించే వారు అందరి కంటే ముందు తమ బంధువులకు ప్రాధన్యత ఇవ్వాలి. సదఖా, దానాలు ఇవన్నీ ముందు తన బంధువులకు ఇవ్వాలి. దీంతో బంధువల పట్ల మంచి కోసం అధిక రెట్లు పుణ్యాలు లభిస్తాయి.

డబ్బును ఖర్చు చేసే విలువ ఎలా ఉందంటే ఖురాన్లో అల్లాహ్ నమాజ్ తో పాటు జకాత్ యొక్క ప్రస్తావన ఎక్కువగా చేసి ఇచ్చారు. ఖురాన్ లో అల్లా చెప్తున్నారు

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم)الذاريات(

మరియు వారి సంపదలో యాచించే వారికి మరియు ఆవశ్యకత గలవారికి హక్కు ఉంటుంది.

 ఇలాగే పేదవాళ్లకు, బీదవాళ్లకు సహాయం చేయడం కూడా చెప్పారు ఒక ధనవంతుడికి పేదవాళ్లకు సహాయం చేయడం తప్పనిసరి విధి. రంజాన్ మాసంలో ఒక పుణ్యం చేస్తే పుణ్యాలు 70 రెట్లు అధికమవుతాయి. అందుకే ముస్లింలు జకాత్ రంజాన్ మాసంలో చెల్లిస్తారు. ఎందుకంటే రేపు ఆఖిరత్ లో వారే జన్నత్ లో వెళ్తారు. ఎవరి సంతులనం అయితే బరువు ఉంటుందో  వారే జన్నత్ లో ప్రవేశిస్తారు. అలాగే చెల్లించే జకాత్ ఒకటికి రెండుసార్లు ఎవరికి ఇస్తున్నాము వాడు అర్హులు ఉన్నాయో లేదో చూడాలి

 

జకాత్ విభజించే సులువైన పట్టిక

Rupees                 Rs          Ps

100                       2          50

200                       5          00

300                      7           50

400                      10         00

500                       12          50

600                       15          00

700                        17          50

800                       20          00

900                      22          50

1000                     25          00

1500                    37          50

2000                     50          00

2500                    62          50

3000                     75          00

3500                    87          50

4000                     100        00

4500                    112        50

5000                     125        00

5500                      137        50

6000                    150        00

6500                    162        50

7000                    175        00

7500                    187       50

8000                    200       00

8500                    212       50

9000                    225       00

9500                    237       50

10000                  250      00

15000                  375      00

20000                  500      00

25000                  625      00

30000                  750      00

35000                  875      00

40000                  1000    00

45000                  1125    00

50000                  1250    00

55000                  1375    00

60000                  1500    00

65000                  1625    00

70000                  1750    00

80000                  2000    00

90000                  2250    00

1 లక్ష(లు)               2500    00

2 లక్ష(లు)               5000    00

3 లక్ష(లు)               7500    00

4 లక్ష(లు)               10000   00

5 లక్ష(లు)               12500   00

6 లక్ష(లు)              15000 00

7 లక్ష(లు)               17500   00

8 లక్ష(లు)              20000   00

9 లక్ష(లు)              22500   00

10 లక్ష(లు)             25000 00

20 లక్ష(లు)             50000 00

30 లక్ష(లు)             75000 00

40 లక్ష(లు)             1 లక్ష(లు)

50 లక్ష(లు)             1 లక్ష(లు) 25000

1 కోటి                    2 లక్ష(లు) 50000

2 కోటి                    5 లక్ష(లు)

Related Posts

Leave A Comment

Voting Poll

Get Newsletter